KURS & SEMINAR

Mindset, Tro og Toleranse

Hva gjør at noen gir opp ved første motstand når noen annen omfavner utfordringen og anstrenger seg enn mer? 

Eller hvorfor noen tror at våre evner er medfødt og at det er liten mulighet til forandring. Andre tror at evner er ervervet og at det alltid, alltid finnes muligheter til forandring. 

Ja, hva gjør at noen gir opp ved første motstand? Kan det være dårlige erfaringer? Se på barn. De kommer i alle former de også men ofte omfavner de utfordringer og anstrenger seg til det ytterste, så lenge de synes det er gøy. Hva med din tro? Ikke religiøst men på deg selv. Har du troen at våre evner er medfødt med liten mulighet til forandring eller tror du at evner er ervervet og at det alltid finnes mulighet til forandring og forbedring. Pasienter med vedvarende eller stadig igjen kommende plager må tåle motgang og ha sterk tro på muligheten til forandring. 
Mental motstandsdyktighet og toleranse er avgjørende i et moderne liv og spesielt for individer med smerte eller andre nevrologiske lidelser. 


Arrangeres for større og mindre grupper og inngår i individuell veiledning og coaching.

Visualisering i mental trening

Forskningen forteller oss at mentale bilder kan ha omtrent samme påvirkning på hjernen som å faktisk oppleve en situasjon. Det å forestille seg å utføre en oppgave, kan derfor forbedre ytelsen når man faktisk utfører oppgaven.

Forskningen forteller oss at mentale bilder kan ha omtrent samme påvirkning på hjernen som å faktisk oppleve en situasjon. Det å forestille seg å utføre en oppgave, i stedet for å faktisk utføre den, kan derfor forbedre ytelsen.

Visualisering er en utbredt teknikk innen idrettsvitenskapen og innebærer å mentalt øve en gitt situasjon for å forbedre læring, ytelse og motivasjon. Flere grupper innen forsvar og våre nødetater terper oppgaver mentalt hver dag.

Det finnes mange ulike måter visualisering kan utføres etter. Holmes og Collins’ (2001) tok frem PETTLEP-modell som gir et omfattende rammeverk for effektiv utførelse av visualiseringsintervensjoner. Ved trening i visualisering stimuler vi sentrale funksjoner som også kan inngå i en terapeutisk intervensjon. 


Arrangeres som undervisning for grupper eller i coaching med enkelt individer. 

Stress toleranse

Introduksjons seminar for terapeuter

Delt forståelse skaper felleskap.

Som terapeut vet du allerede at «smerte og ubehag» er påvirket av mange «ikke smerterelaterte» faktorer.

Vi vet også at stressreaksjoner kan lede til forsterket smerteopplevelse og bidra til kronifisering av plager ved negative plastiske nevrologiske forandringer.

Med bedre kunnskap om hjernens tilpasning til ulike typer stress vil vi kunne veilede og gi våre pasienter bedre forståelse for hvorfor og hvordan de påvirkes av stress.

Det har vist seg at noen forklaringsmodeller vekker større engasjement og nysgjerrighet hos pasienter enn andre.

Det finnes 17 metoder som fremstår som spesielt effektive når det gjelder å påvirke stresstoleranse. Dere vil bli introdusert for disse i en pedagogisk rekkefølge. Alle modeller som presenteres har høy praktisk nytteverdi og kan enkelt taes i bruk.

Alle metoder og teknikker i kurset har vitenskapelig begrunnelse og har påvist plastisk effekt på hjernen.

Utforming og vektlegging kan tilpasses den enkelte organisasjon og gruppe. Seminaret kan ses på som en introduksjon for seminar-rekken Stressveiledning 2.o

Tid: 3-5 timer

Plats: Onsite eller online etter avtale. 

Veien, Viljen og Målet

Et mål er et ønsket resultat som ikke vil komme uten en form av aktivitet og anstrengelse. 
Et mål må ha et formål, det må bety noe.

Hva er et mål? 

Et mål er et ønsket resultat som ikke vil komme uten noen form av anstrengelse. 
Med andre ord kan man si at mål kan bare oppnås ved at man tillater en viss grad motstand. 
Mange lager mål uten å ta hensyn til hjernens funksjon. Derfor fyller ikke målen den oppgaven de burde ha. 

Hvordan kann man lage mål som trekker nytte av hjernens belønningsområder for å øke tilpassing, læring og plastisitet. Hvordan får man hjernen til å selv «ønske» å forandre seg. 

Å forandre adferd til en «målrettet» adferd kan være vanskelig. Det vil kreve forandring av hvordan man tenker og handler. Det vil påvirkes av våre ferdigheter, vår kapasitet og våre kunnskaper til hva det vil bety å gå inn i en ny adferd. I tillegg vil ønsket og viktigheten av å oppnå målet spille en stor rolle for å nå helt frem. 


Områdene vil kunne beskrives som «Veien» og «Viljen» til å oppnå målet.

Arrangeres for grupper og individuelt som del i veiledning og coaching.

Stressmestring & Toleranse

Karriere, familieliv og livskvalitet. Menneskers evne å tolerere ulike former for stress kan være den avgjørende brikken. 

Lær de strategier og teknikker som best bedrer hjernens håndtering av stress og smerte å som kan gi vedvarende nevrobiologiske forandringer. 

En halv million nordmenn opplever utmattelse en til flere dager i uken. Enda flere plages hver måned av hodepine eller nakke-/skuldersmerter. Og over 1.5  million nordmenn uttrykker at det er høyt tempo og høye krav på jobben. 

Det blir stadig mer vanlig at folk går rundt på autopilot med dårlig mestringsfølelse og en følelse av å ikke ha kontroll over eget liv. Ofte handler det om redusert konsentrasjon og hukommelse, fastlåste tankemønster, sterke følelsesmessige svingninger, dårlig samvittighet eller en følelse av utilstrekkelighet. Stressreaksjoner som leder til forsterket smerteopplevelse og bidrar til kronifisering av plager ved negative plastiske forandringer.

Mennesker er unike i form av egenskaper og erfaringer. Reaksjonsmønster på ytre og indre utfordringer blir derfor unike. Derfor kan en løsning aldri treffe alle. Som veileder av mennesker med stress- eller smerteutfordringer vil det være behov for et bredt registre av ulike teknikker og strategier. Kursen vil være en «verktøykasse» som kan tilpasses menneskers ulike behov!

Plastiske forandringer hos hjernen er årsaken bak den økte stresstoleransen. 

Utdannelsen vil fungere som en handbok for alle som opplever eller jobber med mennesker med smerte og stress. Den inneholder de 17 fremste måtene å stimulere hjernens plastiske egenskaper og øker stresstoleransen hos mennesker. Økt stresstoleranse som vil påvirke både stress­- og smerteresponser.

Terapeuter og behandlere forteller at stress og uro ofte er årsaken til at hodepine og smertetilstander forverres, blodtrykk forhøyes, fordøyelsen stopper opp og at konsentrasjon, innlæring og søvnkvalitet er dårlig. Mange terapeuter opplever utilstrekkelighet og frustrasjon i mangel på verktøy for å kunne hjelpe og påvirke mulige årsaker til muskel- og skjelettplager.

Du vil lære 17 teknikker fordelt på disse områdene:

 • Kognitivt fokus (bevistgjøringsstrategier)
 • Adferd (vaner og væremåte)
 • Mindset (grunnleggende tankemønster)
 • Hjernevennlig arbeidsstrukturer (belønningsmekanismer)
 • Forandrings og læringsstrategi (veien, viljen og målet)

I kurset vil du få en innføring i: 

Hjernens nettverk som er involvert i bland annet stress og smertelidelser.

Du blir introdusert for de viktigste hjerne strukturene og hvorfor de er viktige samt hva stress og smerte gjør med dem.

Plastisitet på godt og vont.

Forståelse for hvordan hjernen produserer emosjoner og hva emosjonsregulering er.

De mest brukte øvelsene med kognitivt og adferds relatert fokus for økt stresstoleranse og hvordan disse påvirker nevrofysiologien.

Hvordan og hvorfor kost, mosjon og søvn påvirker stresstoleransen.

Mental trening med meditasjon og mindfulness.

Mental trening ved hjelp av affirmasjoner.

Hva som skal til for å aktivere hjernen ved visualiseringsøvelser.

Forskjellen mellom fiksert og mulighetssøkende innstilling.

Ulike forklaringsmodeller om hjernens funksjon og tilpasning (plastisitet).

Forstå hva som får hjernen til å ville lære, huske og forandre seg?

Målgruppe

 • Terapeuter som ønsker bedre forståelse og mulighet til å veilede andre til økt stresstoleranse.
 • Deg som ønsker å lære mer om stress og stresshåndtering for egen del.

Du som deltaker skal:

 • Forstå og kunne bruke enkle hjerne- og nettverksmodeller relatert til stress og smerte.
 • Kunne forklare nervesystemets plastisitet og tilpasningsevne.
 • Vite hva nevrologisk «priming» er og hvordan det kan brukes ved mental trening og rehabilitering.
 • Kunne tilpasse mentale treningsprogram og øvelser med kognitivt eller adferds-rettet fokus.
 • Forstå og kunne forklare begrep som emosjons regulering og assosiasjonsladning.
 • Autonome nervesystemet.
 • Kunne rådgi individer om hvordan generelle helsefaktorer som meditasjon, mosjon, kost og søvn påvirker plastisitet og stresstoleranse.
 • Vite hvordan og hvorfor man bruker positivt verbalt selvsnakk og affirmasjonsteknikker
 • Kunne forklare hva visualiseringsprogram er og hvordan de kan brukes i å øke bla stresstoleransen.
 • Lære betydningen av de ulike typene mindset og hvordan de preger helse, måloppnåelse og livskvalitet
 • Forstå hva som får hjernen til å «ville» lære, huske og endres.

Undervisningsopplegg:

 • Kurset består av 8-10 onsite eller online-samlinger. I tillegg 25-30 timer egenstudier og oppgaveløsning.
 • Undervisning omfatter 3-4 timer per seminar
 • Innleveringer etter hver samling (frivillig) er en forutsetting for å bli «diplomert».
 • Undervisningen tas opp og er tilgjengelig under kursets gang.

Tid & Dato: Avtales individuelt med resp gruppe

Pris: Reguleres etter antall deltakere